GABINET TERAPII PEDAGOGICZNEJ

 

 

Terapia dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia) 

Cel zajęć: niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych poprzez usprawnienie percepcji słuchowej, wzrokowej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, doskonalenie techniki czytania. 

 

 

Terapia dzieci mających trudności z ortografią (dysortografia) 

Cel zajęć: utrwalenie zasad pisowni. 

 

 

Terapia dzieci mających trudności w matematyce (dyskalkulia) 

Cel zajęć: niwelowanie trudności oraz dostosowanie dziecka do wymagań stawianych w tej dziedzinie przez szkołę i życie codzienne. 

Zajęcia dla dzieci z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 

 

 

Socjoterapia - jest formą pomocy między psychoterapią a treningiem interpersonalnym, adresowaną do dzieci i młodzieży borykającymi się z trudnościami życiowymi, problemami w zachowaniu,  nadpobudliwością, zahamowaniem, agresją, niską samooceną, nieśmiałością. 

Forma ta przyjmuje postać spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, rozwojowych i edukacyjnych. Prowadzona jest z wykorzystaniem metod aktywizujących w formie zajęć warsztatowych. 

Cele zajęć: nauka rozpoznawania i wyrażania emocji; rozwijanie zdolności akceptacji siebie oraz empatii; nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów; poznanie metod radzenia sobie ze złością itp. 

 

 

Terapia z zakresu stymulacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Cel zajęć: przezwyciężanie zaburzeń rozwojowych w nauce bądź uzupełnienie materiału programowego szkoły. 

 

 

DODATKOWO

- przygotowanie dzieci przedszkolnych do pójścia do szkoły(zapewnienie dzieciom tzw dobrego startu)
- wspomaganie rozwoju psychoruchowego 
- przygotowanie do nauki czytania i pisania 
- zabawy logopedyczne, rozwijanie zdolności poznawczych 
- rozwijanie umiejętności społecznych
- budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowych relacji z innymi 
- stymulowanie i wspomaganie pracy umysłowej u dzieci o obniżonej sprawności umysłowej 
- rozpoznawanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych 
- dla rodziców - porady, konsultacje 

 

 

Terapię pedagogiczną prowadzi mgr Anna Pietrasz - Sikorska 

 

"Jestem specjalistą w zakresie terapii pedagogicznej i pedagogiki społecznej. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i kursach doskonalących z zakresu specyficznych trudności w nauce m.in. dysleksja, dyskalkulia czy ADHD. W swojej pracy zajmuję się m. in. profilaktyką i terapią uczniów oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia są prowadzone w komfortowych warunkach z wykorzystaniem pomocy edukacyjnych. W trosce o efektywność oddziaływań mają one najczęściej formę pracy indywidualnej."

 

Tel. 509 163 702